ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ανακοινώνεται προς όλους τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση των υπό εκκαθάριση εταιρειών INTERNATIONAL LIFE AEAZ και ΑΕΓΑ ότι η 23η Μαρτίου 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αναγγελιών.

Γίνεται υπόμνηση ότι η προθεσμία των 4 μηνών προβλέπεται στον νόμο, είναι αποσβεστική και παράταση αυτής δεν χωρεί. Ως εκ τούτου όλοι οι δικαιούχοι  (ανεξάρτητα με το εάν διεκδικούν και δικαστικώς τις απαιτήσεις τους) οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μέχρι την ως άνω ημερομηνία, άλλως υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δικαιωμάτων τους. 

 

Αθήνα, 23.2.2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής